^Powrót na górę
logo
 
 
 
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

 

Statut

Podstawa prawna:
- art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)
- rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zmianami)

ROZDZIAŁ I

Postanowienia wstępne
§ 1
1.Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Nr 3 im. „Kubusia Puchatka” w Gnieźnie.
2.Siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Dąbrówki 13 w Gnieźnie.
§ 2
1.Organem prowadzącym przedszkole jest: Miasto Gniezno.
2.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest: Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola
§ 3
1.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
1.udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
2.sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
3.umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

ROZDZIAŁ III
Sposób realizacji zadań przedszkola
§ 4
1.Przedszkole realizuje zadania w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1.poznawanie i rozumienie świata i siebie,
2.nabywanie umiejętności poprzez działania,
3.odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie przedszkolnej,
4.budowanie systemu wartości.
2.Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentruj± się w szczególności na:
1.wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym poprzez:
1.organizowanie różnorodnych sytuacji wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych,
2.wspieranie rozwoju duchowego, moralnego, kulturalnego opartego na uniwersalnych wartościach ogólnoludzkich,
3.kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych, wychodzenie naprzeciw nim w poczuciu odpowiedzialności za drugiego człowieka,
4.kierowanie procesem wychowawczo-dydaktycznym w sposób podmiotowy i partnerski uwzględniający propozycje dzieci i rodziców,
5.wnikliwą obserwację zachowania i postępów dzieci, diagnozowanie poziomu rozwoju dzieci rozwijających się wolniej lub nieharmonijnie (kierowanie za zgodę rodziców na badania specjalistyczne),
6.zaspakajanie potrzeb dzieci wyróżniających się uzdolnieniami
2.współdziałaniu z rodzin± poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów, w szczególności:
1.pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze rodziców,
2.organizowanie różnorodnych sytuacji wychowawczych zgodnie z programem pracy przedszkola,
3.pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej,
4.informowanie na bieżąco o postępach i problemach dziecka,
5.stwarzanie rodzicom możliwości rozwijania własnych umiejętności wychowawczych,
6.upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka,
7.podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, przeciwdziałanie patologii rodzinnej.
3.przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej poprzez:
1.stwarzanie dzieciom warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju,
2.kształtowanie przyjaznego nastawienia do uczenia się i podejmowania wysiłku intelektualnego,
3.wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie kształtowania kultury językowej, przygotowania do nauki czytania i pisania oraz edukacji matematycznej,
4.realizowanie dążeń do wyrażania się w twórczości plastycznej, muzycznej i ruchowej,
5.zachęcanie i wdrażanie do poznawania ¶wiata,
6.kształtowanie umiejętności rozważnego zachowania się w codziennych sytuacjach,
7.łagodzenie stresu adaptacyjnego związanego z przekroczeniem progu szkoły i podjęciem roli ucznia.
3.Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i program wychowania przedszkolnego wybrany z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN oraz programy i projekty autorskie.
4.Nauczyciel ma prawo wyboru programu i podręczników pomocniczych dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN.
5.Nauczyciel przedstawia wybrane podręczniki i programy wychowania przedszkolnego radzie pedagogicznej, która ustala w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii rady rodziców przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego. Nauczyciel zobowiązany jest dobrać podręczniki do poziomu swojej grupy.
6.Nauka religii odbywa się na podstawie programów dopuszczonych do użytku przez władze kościoła rzymsko-katolickiego lub innych kościołów i związków wyznaniowych w wymiarze dwóch zajęć tygodniowo, każde zajęcie po 30 minut.
7.Rodzice wyrażają zgodę na zajęcia z religii na karcie zgłoszeń dziecka do przedszkola.
8.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
9.Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

ROZDZIAŁ IV
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem
§ 5
1.Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
1.zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
2.zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - pod względem fizycznym jak i psychicznym,
3.stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż,
4.współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.
2.Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku a w szczególności:
1.sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową,
2.sprzęty posiadają atesty i certyfikaty,
3.przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej,
4.w przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją± dotyczącą jej udzielania.
3.Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
4.W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
5.W grupach pomocą w sprawowaniu opieki nad dziećmi nauczycielowi służy woźna oddziałowa.
6.Dzieci mają zapewnioną opiekę pielęgniarki przedszkolnej jeden raz w tygodniu, która kontroluje higienę osobistą±, przeprowadza wstępne bilanse zdrowia 6-latków oraz współpracuje z nauczycielami w prowadzeniu profilaktyki zdrowotnej.
7.Pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgodą rodziców. W sytuacjach koniecznych, gdy brak kontaktu z rodzicami, korzysta się z usług pogotowia ratunkowego.
8.Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bhp i ppoż. oraz udzielania pierwszej pomocy.
9.W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku tryb postępowania powypadkowego określony jest odrębnymi przepisami.
10.Umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą rodziców.
11.W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom na drogach publicznych prowadzi się systematyczną pracę dotyczącą znajomości przepisów ruchu drogowego. Przedszkole stosuje różne formy pracy kształtujące umiejętności poruszania się po drogach i współpracuje z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego.
12.Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren przedszkola posiadaj± zabezpieczenia uniemożliwiające wyjście bezpośrednio na jezdnię.
13.Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się opiekę jednego opiekuna dla grupy 15 dzieci.
14.Każde wyjście, wyjazd z dziećmi poza teren przedszkola odnotowuje się w zeszycie wyjść wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.
15.Przedszkole może organizować wycieczki autokarowe i inne wyjazdy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie. Program wycieczki winien być dostosowany do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci.
16.Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych).
17.Zgodę na wycieczkę wydaje dyrektor na podstawie podpisania karty wycieczki co najmniej dzień przed wyjazdem dzieci.
18.Nauczyciel organizujący wycieczkę zobowiązany jest gromadzić następującą dokumentację:
1.kartę wycieczki i listę uczestników (imię, nazwisko, adres, pesel),
2.pisemną± zgodę rodziców na wyjazd dziecka.
19.Rodzice dzieci mających problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki.
20.Szczegółowe informacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa dzieci zawarte są w regulaminie wycieczek przedszkolnych.

ROZDZIAŁ V
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną± przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo
§ 6
1.Opiekę nad dziećmi w drodze "do i z" przedszkola sprawują rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby dorosłe przez nich upoważnione. Nauczyciel ma prawo wylegitymować takie osoby na podstawie dowodu osobistego.
2.W sporadycznych przypadkach dziecko może być odebrane na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców przez osobę pełnoletni±.
3.Opiekun jest zobowiązany przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.
4.Nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola lub za pośrednictwem woźnej oddziałowej.
5.Nauczycielowi nie wolno wydać dziecka osobie będącej pod wpływem alkoholu.
6.Rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka do czasu zamknięcia przedszkola. Jeżeli tego nie uczynią nauczyciel po sporządzeniu notatki, powiadomieniu policji i dyrektora zabiera dziecko do domu.
7.Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu dziecka w przedszkolu rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka po uprzednim powiadomieniu go przez nauczyciela. Dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
8.W okresie dyżurów wakacyjnych przyjmuje się dzieci z innych placówek na podstawie list, które zawieraj± pełną± informację o dziecku, miejscu pracy rodziców, numerach telefonów kontaktowych do nich.

ROZDZIAŁ VI
Organizacja zajęć dodatkowych
§ 7
1.Przedszkole na życzenie rodziców może organizować zajęcia dodatkowe (gimnastyka ogólnorozwojowa, język angielski, zajęcia logopedyczne i inne).
2.Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna należą do wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są także w całości przez rodziców.
3.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
4.Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
5.W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca zajęcia. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci. Osoba ta odbiera dzieci od nauczyciela i oddaje je po zakończeniu zajęć.
6.Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.

ROZDZIAŁ VII
Organy przedszkola
§ 8
1.Organami przedszkola są:
1.Dyrektor przedszkola
2.Rada pedagogiczna
3.Rada rodziców
§ 9
1.Kompetencje dyrektora przedszkola:
1.kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz,
2.jest przewodniczącym rady pedagogicznej,
3.prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej,
4.realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
5.wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
6.przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola,
7.dokonuje oceny pracy nauczycieli,
8.zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
9.występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,
10.przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola ,
11.dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
12.odpowiada za wykonywanie obowiązku związanego z systemem informacji oświatowej,
13.może tworzyć za zgodą organu prowadzącego przedszkole dodatkowe stanowiska kierownicze w przedszkolu,
14.zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych i odpowiada za poziom ich realizacji,
15.zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu,
16.zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
17.ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentację,
18.w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców,
19.gospodaruje majątkiem przedszkola i dba o powierzone mienie,
20.wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
21.współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników.
2.Kompetencje rady pedagogicznej:
1.Kompetencje stanowiące:
1.zatwierdza plany pracy przedszkola,
2.ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
3.podejmuje uchwały w sprawach skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole, nieobecności dziecka ponad dwa tygodnie i nie zgłaszania tego faktu do przedszkola.
2.Kompetencje opiniujące:
1.opiniuje organizację pracy przedszkola w tym tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych i zajęć dodatkowych,
2.projekt planu finansowego przedszkola,
3.wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,
4.propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3.Pozostałe kompetencje rady pedagogicznej:
1.opiniuje kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola zaproponowanego przez organ prowadzący, o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie wyłoni kandydata,
2.opiniuje propozycje organu prowadzącego przedszkole dotyczące zamiaru przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,
3.opiniuje decyzje dyrektora przedszkola o powierzeniu lub powołaniu ze stanowiska kierowniczego,
4.przygotowuje projekt statutu przedszkola i uchwala go,
5.może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego,
6.wyłania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola,
7.rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców,
8.uchwala działania wychowawcze i profilaktyczne,
9.deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym rozpatrującym odwołanie od oceny pracy nauczyciela.
4.Uchwala szczegółowy regulamin swojej działalności.
3.Kompetencje rady rodziców:
1.może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego oraz organów przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,
2.może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł i wydatkować je zgodnie z regulaminem,
3.może wnioskować, wspólnie z radą pedagogiczną do organu prowadzącego o nadanie imienia przedszkolu,
4.opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania przedszkola,
5.opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,
6.opiniuje przedszkolny zestaw programów nauczania i podręczniki,
7.opiniuje wprowadzenie do przedszkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych,
8.opiniuje pracę nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego,
9.może wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
10.deleguje przedstawiciela do udziału w pracach zespołu oceniającego rozpatrującego odwołanie od oceny pracy nauczyciela,
11.deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola,
12.szczegółowe zasady i tryb działania rady rodziców określa jej regulamin zatwierdzony przez zebranie ogólne.
§ 10
Zasady współdziałania organów przedszkola

Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy organami przedszkola określają ich regulaminy spójne z kompetencjami zawartymi w niniejszym statucie.
1.Współpracują ze sobą mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci, ich dobro i bezpieczeństwo.
2.Kształtują właściwy wizerunek przedszkola.
3.Dbaj± o podnoszenie jakości pracy przedszkola.
§ 11
Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola

Dyrektor przedszkola wnoszone sprawy sporne pomiędzy organami rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego.
1.Wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom przedszkola zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
2.Jeżeli uchwała statutowego organu jest niezgodna z obowiązującym prawem lub narusza interesy przedszkola i nie służy rozwojowi jej wychowanków wstrzymuje jej wykonanie lub informuje o niezgodności z przepisami prawa.
3.O fakcie tym informuje właściwy organ przedszkola i uzgadnia z nim sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały lub sporu.
4.W przypadku braku uzgodnienia o którym mowa w ust. 3, dyrektor przedszkola przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu organowi (prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny).

ROZDZIAŁ VIII
Organizacja przedszkola
§ 12
1.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych w/g. zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
2.Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.
3.Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja. 4. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez rade pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
4.W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
1.liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
2.liczbę pracowników łącznie z liczb± stanowisk kierowniczych,
3.ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
5.Na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów) ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji.
6.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
7.Przedszkole pracuje w godzinach 530 – 1600 , grupy popołudniowe od 14.30 – 19.30.
8.Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 186.
9.W przedszkolu łącznie jest 8 oddziałów.
10.Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulec zmianie.
11.W ramach dziennego czasu pracy przedszkola realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie.
12.Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
1.sale zajęć dla poszczególnych oddziałów
2.pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
3.kuchnię,
4.wydawalnię posiłków,
5.zmywalnię naczyń,
6.szatnię dla dzieci,
7.szatnię dla personelu,
8.ogród przedszkolny.
§ 13
Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników ustalone przez organ prowadzący
1.Świadczenia udzielane przez przedszkole s± nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie.
2.Wysokość opłaty stałej za świadczenia w zakresie wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta w Gnieźnie.
3.W przypadku uczęszczania do przedszkola dziecka z innej gminy, która nie zawarła porozumienia z Miastem Gnieznem w sprawie refundowania kosztów pobytu dziecka w przedszkolu rodzice takiego dziecka uiszczają pełną opłatę w wysokości ustalonej przez Miasto Gniezno.
4.Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
5.Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia określa z upoważnienia Rady Miasta Gniezno dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
6.W przypadku nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych. Ostateczny termin płatności upływa z dniem 20 każdego miesiąca.
7.Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane s± z góry w dniach: 5, 10, 15 każdego miesiąca.
8.Opłatę za żywienie ustala zarządzeniem dyrektor przedszkola w porozumieniu z intendentem i rodzicami
1.opłata ta może ulec zmianie w związku ze wzrostem lub obniżką cen żywności,
2.dziecko może korzystać w przedszkolu z 1, 2, 3 posiłków,
3.dzieci 6-letnie uczęszczające do grupy bez wyżywienia mogę korzystać z obiadu,
4.w przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot należności za wyżywienie odliczanej w następnym miesiącu,
5.dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej zapewnia się pomoc w pokryciu kosztów żywienia we współpracy z MOPS lub innymi podmiotami,
6.opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu rejestrowane s± na kwitariuszu przychodowo-ewidencyjnym opłat, rodzice otrzymuję oryginał pokwitowania,
7.pracownicy przedszkola mogą korzystać odpłatnie z żywienia w przedszkolu.

ROZDZIAŁ IX
Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole
§ 14

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
1.W przedszkolu zatrudnieni s± nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
2.Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3.Do zakresu zadań nauczycieli należy:
1.planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
2.wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
3.powadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
4.stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
5.odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.
6.współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, zdrowotną i inną,
7.planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
8.dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
9.eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
10.współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
11.prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
12.realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
13.czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
14.inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
15.realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola a wynikających z bieżącej działalności placówki.
4.Nauczyciel otacza indywidualną opiekę każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
1.poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
2.ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
3.włączenia ich w działalność przedszkola.
5.Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
6.Nauczyciel logopeda prowadzi badania przesiewowe, terapię logopedyczną, wspiera nauczycieli w grupach, podejmuje działania profilaktyczne.
§ 15
1.Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednemu lub dwu nauczycielom zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań zwanych dalej wychowawczą.
2.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały cykl edukacyjny wychowania przedszkolnego.
3.Zadaniem wychowawcy jest w szczególności:
1.tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w społeczności przedszkolnej,
2.inspirowanie, wspomaganie i wzbudzanie motywacji u dzieci do działań,
3.podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w grupie rówieśniczej,
4.wzmacnianie czynników chroniących dziecko przed zagrożeniami,
5.prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej.
4.Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:
1.otacza opiek± wychowanka (dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą),
2.planuje i organizuje wspólnie z dziećmi i ich rodzicami:
1.różne formy działań integrujące grupę (wycieczki, zabawy, wyjścia do kina, teatru, itp.).
3.współdziała z nauczycielami koordynując działania wychowawcze wobec dzieci szczególnie którym potrzebna jest opieka,
4.utrzymuje kontakt z rodzicami dzieci, w celu:
1.poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,
2.okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych,
3.otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
4.włączenia ich w sprawy życia grupy, przedszkola i środowiska,
5.współpracy ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc.
§ 16
1.Zakres zadań pracowników administracyjno-obsługowych:
1.w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi,
2.ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,
3.szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.
Zadania głównej księgowej
1.Zakres obowiązków:
1.opracowanie i wykonanie przy współudziale dyrektora przedszkola preliminarza wydatków budżetowych na każdy rok,
2.organizacja księgowości wewnętrznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, tj.:
1.opracowanie planów finansowych,
2.prowadzenie kart wydatków i kosztów (analityka),
3.prowadzenie rejestru dochodów,
4.prowadzenie dziennika głównego.
3.prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych, rozliczanie inwentur oraz kontrola ksiąg inwentaryzacyjnych,
4.sporządzanie sprawozdań dotyczących gospodarki finansowej oraz funduszu płac,
5.przestrzeganie dyscypliny finansowej,
6.prowadzenie przelewów na konta,
7.wystawianie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu - druki Rp-7,
8.rozliczanie wynagrodzeń i sporządzanie deklaracji ZUS,
9.należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej księgowości i wynagrodzeń,
10.bieżąca znajomość przepisów dotyczących gospodarki budżetowej, płac oraz spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym (ZUS),
11.współdziałanie z jednostką nadrzędną w zakresie gospodarki budżetowej i płac,
12.aktywny udział we wszelkiego rodzaju szkoleniach prowadzonych przez jednostkę nadrzędną z zakresu budżetu i płac,
13.udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych poświęconych sprawom budżetu oraz płac,
14.naliczanie i odprowadzanie podatku od osób fizycznych,
15.wykonywanie innych doraźnych poleceń dyrektora wynikających z potrzeb przedszkola.
2.Zakres uprawnień:
1.samodzielne wykonywanie zadań i podejmowanie decyzji w zakresie powierzonych obowiązków,
2.zgłaszanie wniosków i propozycji usprawniających pracę własną, innych oraz przedszkola.
3.Zakres odpowiedzialności:
1.prawidłowe planowanie wydatków budżetowych i ich wykonywanie,
2.terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdawczości w zakresie wydatków budżetowych i wynagrodzeń,
3.prawidłowe naliczanie i rozliczanie deklaracji ZUS oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
4.zgodność majątku trwałego ze stanem księgowym,
5.stosowanie bieżących przepisów w zakresie budżetu i płac,
6.przestrzeganie przepisów BHP,
7.zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
8.pełna odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych,
9.odpowiedzialność za druki ścisłego zarachowania.
Za naruszenie wymienionych wyżej obowiązków pracownik ponosi odpowiedzialność służbową i materialną w granicach przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa.
§ 17

Zadania intendenta przedszkola
1.Współpraca z dyrektorem przedszkola w celu zapewnienia placówce artykułów żywnościowych, ustalenie punktów zaopatrzenia.
2.Terminowe zaopatrzenie placówki w artykuły żywnościowe.
3.Troska o porządek i czystość pomieszczeń magazynowych.
4.Właściwa organizacja sporządzania i podawania posiłków.
5.Prowadzenie zaopatrzenia żywnościowego oraz ewidencji sprzętu technicznego.
6.Ponoszenie materialnej odpowiedzialności za powierzone materiały i magazyn żywnościowy; zobowiązanie do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia gospodarki środkami materiałowymi i żywnościowymi (prowadzenie gospodarki magazynowej i ewidencji zapasów magazynowych).
7.Wspólne sporządzanie z kucharką tygodniowych jadłospisów.
8.Terminowe rozliczanie pobranych zaliczek.
9.Przestrzeganie zasad BHP, p.-poż.
10.Ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie.
11.Realizacja innych zadań wynikających z potrzeb przedszkola.
§ 18

Zadania woźnego-dozorcy
1.Kontrola obejścia przedszkola:
1.drogi komunikacyjne,
2.trawniki,
3.tereny przyległe,
4.chodniki,
5.plac zabaw.
2.Kontrola budynku:
1.zgłaszanie usterek do dyrektora przedszkola
2.kontrola wszystkich instalacji,
3.nadzór nad prac± konserwatorów.
3.Czuwanie nad całości± zabezpieczenia mienia przedszkolnego:
1.codzienny obchód i kontrola przedszkola rano i w godzinach popołudniowych.
4.Doręczanie i odbieranie pism urzędowych.
5.Pomoc w inwentaryzacji majątku przedszkola.
6.Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.
7.Realizowanie innych zadań wynikających z potrzeb przedszkola.
§ 19

Zadania woźnej oddziałowej
1.Utrzymanie czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach i sprzętach zgodnie z wymaganiami higieny przedszkolnej.
1.Sprzątanie przed zajęciami przedszkolnymi, w czasie zajęć i po zajęciach przedszkolnych sal zajęć oraz wydzielonych odcinków przedszkolnych:
1.wycieranie pomieszczeń,
2.opróżnianie koszy z papierów i odpadów,
3.zamiatanie i odkurzanie,
4.w miarę sprzątania odsuwanie przedmiotów ruchomych jak stoły, krzesła itp.
5.ścieranie kurzu z mebli, parapetów okiennych, kaloryferów itp.
6.szorowanie urządzeń sanitarnych, usuwanie kurzu, papierów zanieczyszczeń z toalet, mycie posadzki, przeprowadzanie przynajmniej raz w tygodniu dezynfekcji,
7.podlewanie roślin doniczkowych znajdujących się w pomieszczeniach.
2.Sprzątanie okresowe - oprócz wymienionych czynności codziennych w razie potrzeby należy wykonać inne czynności wynikające z podstawowych wymagań higieny:
1.obmiatanie szczotką pajęczyn z sufitu i ścian,
2.ścieranie wilgotną ścierką kurzu z lamp,
3.usuwanie w miarę możliwości plam ze stolików, krzeseł oraz zabrudzeń na lamperiach ściennych,
4.mycie okien,
5.mycie grzejników,
6.pranie dywanów,
7.konserwacja parkietu,
8.konserwacja wykładzin polyfloor.
3.Porządkowanie przedszkola podczas przerw wakacyjnych: - należy oczyścić całkowicie pomieszczenia i sprzęt przedszkolny, a w szczególności:
1.odkurzanie wilgotną ścierką wszystkich obrazów, tablic itp.
2.obmiatanie szczotka sufitów, korytarzy, piwnic i innych pomieszczeń,
3.mycie ścian malowanych olejno,
4.dokładne oczyszczenie stolików, krzeseł, drzwi i innych,
5.zamiatanie podłóg,
6.pastowanie i froterowanie parkietu, konserwacja wykładzin polyfloor,
7.mycie urządzeń higieniczno-sanitarnych i przeprowadzenie dezynfekcji.
4.Sprzątanie klatek schodowych i korytarzy:
1.wilgotną ścierką z dodatkiem środków dezynfekujących zetrzeć brud i kurz z poręczy,
2.na mokro zmywać schody i posadzki na korytarzach,
3.pranie dywanów na klatce schodowej.
2.Zgłaszanie wszelkich zauważonych usterek do woźnego.
3.Inne czynności wynikające z potrzeb przedszkola.
§ 20

Zadania kucharki
1.Opracowuje wraz z intendentem okresowe jadłospisy.
2.Ponosi odpowiedzialność za pożywne, smaczne i punktualne przygotowanie posiłków.
3.Zna i stosuje zasady racjonalnego żywienia zbiorowego.
4.Przestrzega receptur przygotowywanych posiłków.
5.Prowadzi oszczędną gospodarkę artykułami żywnościowymi.
6.Dba o czystość i porządek w kuchni, obieralni, zapleczu higieniczno-sanitarnym kuchni.
7.Kieruje pracą pomocy kuchennej.
8.Wspólnie z pomocą kuchenną wydaje posiłki.
9.Ponosi odpowiedzialność materialną za sprzęt kuchenny i artykuły żywnościowe w kuchni.
10.Bierze udział w sporządzaniu komisyjnych protokołów zniszczeń i wybrakowania sprzętu kuchennego.
11.Pobiera i właściwie przechowuje próbki pokarmowe.
12.Pobiera i magazynuje produkty żywnościowe w ilościach wymienionych w raportach dziennych.
13.Zna i przestrzega przepisy BHP i HACCP.
14.Pobiera i należycie wykorzystuje środki czystości.
15.W czasie przerwy wakacyjnej dyrektor przedszkola może zlecić prace nie związane z pełnieniem funkcji kucharki lub oddelegować do innej placówki.
16.Posiada aktualne badania lekarskie.
17.Zgłasza intendentce powstałe usterki oraz wszelkie nieprawidłowości stanowiące zagrożenie zdrowia lub życia.
18.Realizuje inne zadania wynikające z potrzeb przedszkola.
§ 21

Zadania pomocy kuchennej
1.Wykonuje prace zlecone przez kucharkę w zakresie przygotowywania posiłków.
2.Dba o czystość kuchni, naczyń, sprzętu i urządzeń kuchennych oraz zaplecza kuchennego.
3.Pomaga przy wydawaniu posiłków.
4.Przestrzega dyscypliny pracy i przepisów BHP i HACCP.
5.Posiada aktualne badania lekarskie.
6.Kontroluje zabezpieczenie mienia w pomieszczeniach kuchennych.
7.Ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mienie.
8.Realizuje inne zadania wynikające z potrzeb przedszkola.
§ 22
1.W przedszkolu liczącym co najmniej 6 oddziałów lub posiadających oddziały zlokalizowane w różnych miejscach, albo w którym przynajmniej 2 oddziały pracują dłużej niż 10 godzin dziennie może być utworzone stanowisko wice dyrektora.
2.Dyrektor przedszkola za zgodą± organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wice dyrektora w innych przypadkach niż określone w punkcie 1, a także za zgodą organu prowadzącego może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

ROZDZIAŁ X
Zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami
§ 23
1.Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2.Rodzice mają prawo do:
1.zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
2.uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
3.uzyskiwania porad i wskazówek nauczycieli, psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
4.wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
5.wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo w radzie rodziców,
6.planowych systematycznych spotkań z nauczycielem oddziału:
1.zebrania grupowe - na początku roku szkolnego oraz w miarę potrzeb,
2.konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem, dyrektorem - według potrzeb,
3.zajęcia otwarte połączone z pedagogizacją - 2 lub 3 razy w roku,
4.uroczystości i spotkania okolicznościowe - według kalendarza imprez,
5.festyny rodzinne.
7.wspierania ich wychowawczych wysiłków poprzez profilaktykę i terapię pedagogiczną.
8.włączania się w organizację życia przedszkolnego.
9.życzliwej i przyjaznej atmosfery, intymności rozmowy z zachowaniem tajemnicy jej treści itp.
10.współdziałaniu w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku rodziny i przedszkola oraz budzeniu wzajemnego zaufania.
§ 24
Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny od dyrektora i rady rodziców.

ROZDZIAŁ XI
Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola
§ 25
1.Do przedszkola uczęszczaj± dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjść dziecko które ukończyło 2,5 roku.
3.Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym w którym kończy 10 lat.
4.Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
5.Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane s±:
1.dzieci 6-letnie, spełniające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
2.dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,
3.matek i ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub całkowita niezdolność do pracy, albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
4.dzieci z rodzin zastępczych,
5.dzieci już uczęszczające do danego przedszkola,
6.dzieci obojga rodziców pracujących,
7.rodzeństwo dzieci już uczęszczających do przedszkola.
6.Do przedszkola przyjmowane s± dzieci zamieszkałe na terenie miasta Gniezna, a w miarę posiadanych miejsc dzieci z gmin, które podpisały z miastem Gnieznem porozumienie w sprawie powierzenia wykonywania zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.
7.Dzieci z gmin, które nie podpisały porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, mogą korzystać z usług przedszkola pod warunkiem wniesienia przez rodziców opłaty w wysokości kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu w roku ubiegłym oraz opłaty stałej.
8.Dla dzieci oczekujących na miejsce w przedszkolu tworzy się listy rezerwowe.
9.Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się co roku według ustalonego harmonogramu:
1.od 1 do 30 kwietnia wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń,
2.od 1 do 14 maja posiedzenie komisji rekrutacyjnej,
3.15 maja - wywieszenie list dzieci przyjętych do przedszkola.
10.Karta zgłoszeń przyjętych do przedszkola stanowi załącznik do niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ XII
Przypadki w których dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków
§ 26
1.Dyrektor w porozumieniu z rada pedagogiczna może skreślić dziecko z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:
1.zalegania z należnymi opłatami za 2 miesiące,
2.dwutygodniowej nieobecności dziecka bez wcześniejszego zgłoszenia lub usprawiedliwienia,
3.w sytuacji gdy narażone jest dobro innych dzieci,
4.w przypadku pozostawania dziecka w przedszkolu poza godzinami jego otwarcia.
2.Tryb postępowania w przypadku skreślenia z listy wychowanków:
1.uzyskanie informacji o nieobecności dziecka,
2.ustalenie przyczyn nieobecności lub powodów dla których dziecko nie powinno uczęszczać do przedszkola,
3.podjęcie uchwały o skreśleniu,
4.pisemne poinformowanie rodziców lub prawnych opiekunów o skreśleniu z listy,
5.od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzicom przysługuje prawo do odwołania za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia,
6.po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków.

ROZDZIAŁ XIII
Prawa i obowiązki dzieci
§ 27
1.Pracownicy przedszkola przestrzegaj± założeń Konwencji o Prawach Dziecka-kieruj± się dobrem dziecka.
2.Przedszkole respektuje prawo dziecka do wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i rozwoju, prawo do pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy.
3.Dziecko ma prawo aby treści, metody i formy pracy były dostosowane do jego możliwości psychofizycznych.
4.Dziecko ma prawo do wyrażania własnych myśli oraz swobody wyznania.
5.Dzieciom uświadamia się ich prawa i obowiązki oraz jasno określa reguły ich postępowania w przedszkolu.
6.Przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo, poszanowanie jego godności osobistej oraz ochronę przed przemoc±:
1.w przypadku zauważenia śladów przemocy, molestowania nauczyciel powiadamia dyrektora, który przeprowadza rozmowę z rodzicami,
2.w skrajnych przypadkach dyrektor powiadamia MOPR, Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego,
3.w przypadku powzięcia wiadomości o stosowaniu przemocy w stosunku do dziecka pracownik przedszkola ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia policji i prokuratury.
7.Wszyscy pracownicy przedszkola życzliwie i podmiotowo traktuj± dzieci.
8.W przedszkolu obowiązuje zakaz stosowania kar cielesnych ośmieszających dziecko i naruszających poczucie godności.
§ 28

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 6-letnich
1.W przedszkolu realizuje się obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 6-letnich.
2.Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły obwodu w którym dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie. Form± powiadomienia jest pisemny wykaz dzieci sporządzony we wrześniu każdego roku szkolnego.
3.Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego "zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego". Wzór zaświadczenia określają odrębne przepisy.
4.Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o spełnianiu i spełnieniu obowiązku przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola.

 


Postanowienia końcowe
§ 29
Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
§ 30
Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.
§ 31
Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
§ 32
Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 33
Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
§ 34
Statut został zatwierdzony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 31.08.2007 r.
§ 35
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 3 - Gniezno Rights Reserved.